اخبار سايت

لزوم اخذ تمامي واحدهاي درسي مطابق با جدول ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي

لزوم اخذ تمامي واحدهاي درسي مطابق با جدول ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

توجه                                                                                                                         توجه

دانشجویان گرامی مرکز آموزش‌ الکترونیکی

با توجه به اینکه واحد آموزشی دانشگاه موظف است جدول نیمسال ارائه تمامی دروس هر رشته را تا پایان دوره تحصیلی با رعایت پیشنیاز (تقدم و تاخر دروس) تدوین و در شروع سال تحصیلی به دانشجویان اطلاع رسانی نماید، لذا طبق جدول زمان بندی ارائه شده در هر سال تحصیلی، دانشجو موظف است آن واحد درسی را انتخاب نماید تا در زمان فراغت از تحصیل با کمبود واحد و سنوات تحصیلی مواجه نشود. بنابراین از این تاریخ به بعد در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.


                                                                                  اداره آموزش مرکز آموزش  الکترونيکي