تمديد سنوات ترم هفتم مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال اول 1400-1399 به شرط دفاع از پايان نامه

تمديد سنوات ترم هفتم مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال اول 1400-1399 به شرط دفاع از پايان نامه

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع ميرساند بر اساس تصميم كميسيون موارد خاص دانشگاه " با درخواست تمديد سنوات ترم هفتم دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال اول 1400-1399 به شرط دفاع از پايان نامه, حداكثر تا روز چهارشنبه 1399/8/28, با اخذ شهريه مصوب موافقت شد."

لازم به ذكر است پس از اعلام رسمي تاريخ برگزاري جلسه دفاع از سوي واحد آموزشي به واحد خدمات آموزشي دانشگاه, موضوع ايجاد سرترم و ثبت پايان نامه دانشجويان مذكور در سيستم آموزشي گلستان براي نيمسال اول 1400-1399, بررسي و طبق مقررات اقدام خواهد شد.

با توجه به اينكه مجوز برگزاري دفاع از پايان نامه, از طريق سيستم آموزشي گلستان و با رعايت كليه ضوابط و مقررات صادر ميشود, لذا آخرين مهلت ثبت درخواست صدور مجوز برگزاري جلسه دفاع, در سيستم گلستان براي اين قبيل دانشجويان, روز شنبه مورخ 1399/8/24 است.