اخبار سايت

سنوات دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97

سنوات دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

همانطور که مستحضر هستید مطابق ماده 10 آیین نامه آموزشی دوره کاشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال 1397 و ما بعد، مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال است و با اتمام سنوات مجاز امکان تحصیل از دانشجو سلب می شود. در شرایط خاص در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، به دانشجو اجازه داده می شود با پیشنهاد استاد راهنما، تایید گروه و واحد آموزشی ، حداکثر یک نیمسال به تحصیل ادامه دهد. اختیار اعطای سنوات نیمسال پنجم به شورای آموزشی واحد تفویض می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود،از ادامه تحصیل محروم خواهد شد . تصمیم گیری در خصوص بازگشت به تحصیل و اعطای سنوات نیمسال ششم در اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است».

به منظور مساعدت با دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97 ، کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه با اعطای سنوات به دانشجویانی که صرفاً واحد پایان نامه آنها باقی مانده بود و نیز دارای میزان پیشرفت مناسب در پیشبرد پایان نامه (با تایید استاد محترم راهنما) بودند به شرط دفاع تا تاریخ 1400/04/31 موافقت نموده است.


"لازم به ذکر است مهلت دفاع با توجه به رای کمیسیون قابل تمدید نخواهد بود."