اخبار سايت

تغيير شيوه آموزشي به آموزشي - پژوهشي (دانشجويان ورودي 1399)

تغيير شيوه آموزشي به آموزشي - پژوهشي (دانشجويان ورودي 1399)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 1399

به اطلاع می رساند طبق لیست پیوست، دانشجویانی که حائز شرایط تغییر شیوه آموزشی به آموزشی- پژوهشی می باشند ، فرم تبدیل وضعیت خود را از سایت دریافت نموده و پس از تکمیل و تعیین استاد راهنمای پیشنهادی، از طریق پست الکترونیکی به آدرس ایمیل زیرارسال نمایید.

 VU-EDUOFFICE@SBU.AC.IR