اخبار سايت

نقص مدارک

نقص مدارک

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با سلام

خواهشمند است دانشجوياني که تاکنون مدرک کارشناسي خود را به واحد آموزش مرکز الکترونيکي ارائه نکرده اند، در اسرع وقت نسبت به اين امر اقدام نمايند. در غير اين صورت دسترسي به سامانه مديريت يادگيري براي اين کاربران مسدود خواهد شد.

ليست اسامي داراي نقص مدارک به پيوست ضميمه شده است.