اخبار سايت

تقويم (بازه هفته های فرد و زوج)

تقويم (بازه هفته های فرد و زوج)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

شروع کلاس ها يکشنبه 1401/11/16

منظور از هفته های فرد بازه های زمانی زیر است:

هفته های فرد:

16 بهمن (شروع ترم ) الی  21 بهمن

29 بهمن الی 5 اسفند

13 اسفند الی 19 اسفند

27 اسفند  الی 4 فروردین  (1 تا 4 فروردین تعطیلات عید نوروز)

12 فرودین الی 18 فروردین (12 و 13 فرودین تعیطلات عید نوروز)

26 فروردین الی 1 اردیبهشت

9 اردیبهشت الی 15 اردیبهشت

23 اردیبهشت الی 29 اردیبهشت

6 خرداد الی 12 خرداد

تعطیلات هفته های فرد: 

29 بهمن 17 اسفند 29 اسفند -26 اردیبهشت  

**************************************************************************************


هفته های زوج :

22 بهمن الی 28 بهمن

6 اسفند الی 12 اسفند

20 اسفند الی 26 اسفند

5 فروردین الی 11 فروردین  (تعطیلات عید نوروز)

19 فروردین الی 25 فروردین

2 اردیبهشت الی 8 اردیبهشت

16 اردیبهشت الی 22 اردیبهشت

30 اردیبهشت الی 5 خرداد

13 خرداد الی 19 خرداد

نعطیلات هفته های زوج :

22 بهمن- 23 فروردین 2 اردیبهشت 3 اردیبهشت -14 خرداد 15 خرداد