اخبار سايت

اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy

اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy

از * مدير در
Number of replies: 0

دانشجويان محترم چنانچه در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy اشکالی دارند با شماره تلفن ۲۹۹۰۲۵۱۷ خانم اميری تماس حاصل فرمايند.