اخبار سايت

استفاده از سرویس EZProxy

استفاده از سرویس EZProxy

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويانی که از سرويس EZProxy استفاده می‌کنند:

از انجام systematic download از کتابخانه‌های قابل دسترس جداً خودداری نماييد. در غير اين صورت هزينه‌های مترتب بر عهده دانشجو خواهد بود.