برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر می رساند، برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی نرم افزار و سخت افزار به صورت زیر می باشد:

برنامه درسی پیشنهادی نرم افزار کامپیوتر

برنامه درسی پیشنهادی معماری کامپیوتر