درخواست مجوز دفاع

درخواست مجوز دفاع

از Deleted user در
Number of replies: 0

دانشجویان محترم (ورودی ۸۹و۹۰) بر اساس جدول ذیل نسبت به انجام مراحل دفاع از پایان نامه اقدام نمایند:

فرایند

تاریخ آخرین فرصت

درخواست مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

چهارشنبه ۹۲/۶/۶

آخرین روز برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم ۹۲-۹۱

شنبه ۹۲/۶/۲۳

درخواست سنوات اضافی کمیسیونی

چهارشنبه ۹۲/۵/۹

ارائه پایان نامه و انجام مراحل فراغت از تحصیل

یک ماه پس از دفاع

 

آخرین فرصت درخواست اخذ سنوات اضافه تحصیلی نیمسال اول ۹۲-۹۳ (برای دانشجویان ورودی۹۰۹۲/۵/۹ میباشد.فرم سنوات به پیوست آمده است