برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر

از Deleted user در
Number of replies: 0
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر؛

برنامه درسی پیشنهادی و برنامه آموزشی رشته مهندسی نرم افزار و سخت افزار به صورت زیر می باشد:

برنامه درسی پیشنهادی رشته نرم افزار

برنامه درسی پیشنهادی رشته معماری کامپیوتر

برنامه آموزشی رشته نرم افزار

برنامه آموزشی رشته معماری کامپیوتر