تائیدیه تحصیلی

تائیدیه تحصیلی

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات؛

دانشجویانی که نام آنها در فایل پیوست ارائه شده است تائیدیه تحصیلی آنها به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نشده است. لذا خواهشمند است در اسرع وقت جهت تکمیل پرونده به مدیریت تحصیلات تکمیلی (آموزش کل) مراجعه نمایند. در غیر اینصورت ادامه تحصیل این دانشجویان با مشکل مواجه خواهد شد.