اخبار سايت

برنامه کلاسی اسفند ماه

برنامه کلاسی اسفند ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی اسفند ماه
دانشجویان در به صورت زیر اعلام می‌گردد
:


برنامه کلاسی اسفند ماه رشته مدیریت (** تاریخ کلاس استاد درس سمینار IT و مدیریت استراتژیک در اسفند ماه تغییر کرد. کلاس فوق العاده آموزشیار درس تحلیل آماری اضافه شد)

برنامه کلاسی اسفند ماه رشته حسابداری (*** تاریخ کلاس درس اقتصاد مدیریت و درس تئوری حسابداری۱ در اسفند ماه تغییر یافت. کلاس فوق العاده آموزشیار درس پژوهش عملیاتی اضافه شد)

برنامه کلاسی اسفند ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* برنامه آموزشیار درس معماری نرم افزار مشخص شد و برنامه آموزشیار درس امنیت شبکه تغییر یافت)

برنامه کلاسی اسفند ماه رشته علوم کامپیوتر