تسویه بدهی شهریه

تسویه بدهی شهریه

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان دارای بدهی شهریه :

آخرین مهلت تسویه حساب شهریه تا تاریخ 91/12/15 میباشد.

در صورت عدم تسویه حساب، دروس ترم جاری حذف میگردد.