اخبار سايت

برنامه کلاسی اردیبهشت ماه

برنامه کلاسی اردیبهشت ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی اردیبهشت ماه دانشجویان به صورت زیر اعلام می‌گردد:

برنامه کلاسی اردیبهشت ماه رشته مدیریت (کلاس جبرانی تحلیل آماری مشخص شد)

برنامه کلاسی اردیبهشت ماه رشته حسابداری
(* زمان کلاس فوق العاده استاد درس اقتصاد مدیریت تغییر یافت وکلاس جبرای پژوهش عملیاتی مشخص شد))

برنامه کلاسی اردیبهشت ماه رشته مهندسی کامپیوتر (* کلاسهای فوق العاده استاد و آموزشیار درس امنیت شبکه مشخص شد. کلاسهای فوق برنامه آموزشیار درس معماری سازمانی معین شد. کلاس آموزشیار درس معماری کامپیوتر پیشرفته اعلام شد. کلاس فوق العاده آموزشیار درس مهندسی نرم افزار پیشرفته اعلام شد. کلاس فوق العاده آموزشیار درس پردازش تصویر تعیین شد)

برنامه کلاسی اردیبهشت ماه رشته علوم کامپیوتر
(* کلاس فوق العاده آموزشیار درس هندسه محاسباتی هر دو گروه معین شد)


زمان اتمام کلاسها: ۱ خرداد ۱۳۹۲