اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در اردیبهشت ماه

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در اردیبهشت ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در اردیبهشت ماه به صورت زیر می باشد:

برنامه کلاسی اردیبهشت دانشجویان رشته مدیریت (
اشتباه تایپی در تاریخ برخی از کلاسها رفع شد و برنامه کلاسی استاد درس تئوری سازمان تغییر کرد. زمان کلاسهای استاد درس BPR تغییر یافت. آموزشیار درس MIS مشخص شد. برنامه آموزشیار درس IT مشخص شد.)

برنامه کلاسی اردیبهشت دانشجویان رشته حسابداری ( اشتباه تایپی در تاریخ برخی کلاسها رفع شد و برنامه آموزشیار سیستم اطلاعاتی حسابداری مشخص شد.)

برنامه کلاسی اردیبهشت دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر ( برنامه کلاسی آموزشیار درس شبکه کامپیوتری و آموزشیار پردازنده حسابی و آموزشیار درس سیستم عامل پیشرفته معین شد. تغییر دربرنامه آموزشیار مهندسی نرم افزار پیشرفته)