برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه

از Deleted user در
Number of replies: 0


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس ۲ (تکمیل ظرفیت) با احتساب کلاسهای فوق العاده  در تير ماه به صورت زیر می‌باشد:


برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مدیریت (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (*)