اخبار سايت

انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام

انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام

از Deleted user در
Number of replies: 0
قابل توجه دانشجویان محترم:

به اطلاع می رساند مطابق تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۳۶روز‌های ۱۹و۲۰ شهریورماهزمان تثبیت ثبت نام۳ نسخه برگه های تثبیت ثبت نام از واحد آموزش دوره‌های الکترونیکی (متناسب با رشته خود) اقدام نمایند.
 ** در صورت عدم پرداخت بدهی و عدم انجام تثبیت، ثبت نام دانشجو قطعیت نیافته، اخذ واحد های اولیه در سیستم گلستان لغو و در سایت lms غیرفعال می گردد.
 

** شروع کلاس‌ها: شنبه ۱۶ شهریورماه
** زمان حذف و اضافه: ۱۹و۲۰ شهریورماه
** زمان تثبیت ثبت نام: ۱۹و۲۰ شهریورماه