اخبار سايت

ثبت الکترونیکی پایان نامه های کارشناسی ارشد در سامانه گلستان

ثبت الکترونیکی پایان نامه های کارشناسی ارشد در سامانه گلستان

از Deleted user در
Number of replies: 0

دانشجویان پژوهش محور کلیه رشته ها که تاکنون پایان نامه های خود را به آموزش مربوطه تحویل نداده اند، می بایست پایان نامه های خود را در سامانه گلستان با توجه به راهنمایی که در فایل پیوست آمده است، ثبت نمایند.
لازم است دانشجویان علاوه بر ثبت الکترونیکی، نسخه چاپی پایان نامه (CD) را نیز به مسئول آموزش مربوطه در دفتر دوره های الکترونیکی تحویل دهند. مشخصات روی جلد CD به پیوست آمده است.