عدم تخصیص طرح پویایی و سلامت به دانشجویان دوره های مجازی

عدم تخصیص طرح پویایی و سلامت به دانشجویان دوره های مجازی

از Deleted user در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع می رساند خبر طرح پویایی و سلامت که در سایت اصلی دانشگاه اطلاع رسانی شده، تنها مربوط به دانشجویان دوره های روزانه بوده و مختص دانشجویان مجازی نمی باشد.