اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری

اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری

دانشجویانی که تمایل به تبدیل وضعیت به آموزشی/پژوهشی دارند با میانگین معدل دوترم اول بالای 16.5 فرم پیوست شده را تکمیل و حداکثر تا 6 آبان ماه به آموزش ارسال (یا ایمیل) نمایند. همچنین جهت تعیین استاد راهنمای پایان نامه به مدیرگروه خود مراجعه نمایند. در صورت تایید مدیریت مرکز تغییر شیوه قابل انجام است.


روزهای حضور مدیرگروه محترم رشته مدیریت و حسابداری: شنبه و دوشنبه ساعت  12 تا 13 در مرکز آموزش الکترونیکی
آدرس پست الکترونیکی: vuadmin@sbu.ac.ir