تمدید سنوات تحصیلی

تمدید سنوات تحصیلی

از Deleted user در
Number of replies: 0


دانشجویانی که لازم است درخواست تمدید سنوات تحصیلی دهند و هنوز فرم مربوطه را به آموزش تحویل نداده اند، حداکثر تا چهارشنبه 15 آبان ماه فرم پیوست را تکمیل نموده و به واحد آموزش رشته خود ایمیل نموده یا به صورت حضوری تحویل دهند.