اخبار سايت

لزوم انجام ارزشیابی در سامانه گلستان قبل از انتخاب واحد

لزوم انجام ارزشیابی در سامانه گلستان قبل از انتخاب واحد

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند لازم است قبل از انجام انتخاب واحد، نسبت به انجام مرحله ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان در ترم جاری (3921) اقدام نمایند. شایان ذکر است دانشجویان پس از ورود به منوی ارزشیابی در سیستم گلستان، شماره ترم را از 3922 به 3921 تغییر دهند.