جهت اخذ بیش از 12 واحد درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

جهت اخذ بیش از 12 واحد درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات می رساند دانشجویان ورودی پردیس 91 غیر مدیریتی که باید 14 واحد درسی اختیار نمایند، جهت انتخاب واحد در سامانه گلستان (بیش از 12 واحد) با مسئول آموزش رشته خود جهت عنوان شماره دانشجویی تماس حاصل نمایند.