اخبار سايت

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان رشته علوم کامپیوتر و رشته حسابداری

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان رشته علوم کامپیوتر و رشته حسابداری

از * مدير در
Number of replies: 0


اسامی دانشجویانی که با درخواست تغییر شیوه ایشان از آموزشی به "آموزشی/پژوهشی" موافقت شده است، به تفکیک رشته به صورت زیر می باشد:


رشته علوم کامپیوتر:

1. رمیصا بنی مهد رانکویی
2. مریم ناظم
3. الناز میرزایی مهرآباد

رشته حسابداری:
1. فاطمه مرشیدی
2. ناهید کاظمی