اخبار سايت

دفاع از پایان نامه در ترم جاری

دفاع از پایان نامه در ترم جاری

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشجویان پژوهش محور کلیه رشته ها می رساند چنانچه دانشجویی قصد دفاع از پایان نامه خود را در ترم جاری 1-93-92 دارد، جهت تحویل فرم تعیین داور تا دوشنبه مورخ 92/10/9 و فرم مجوز دفاع تا دوشنبه 92/10/16 مهلت دارند به آموزش مربوطه در دفتر دوره های مجازی مراجعه نمایند.
در غیر این صورت جهت تکمیل فرم تمدید سنوات کمیسیونی خود تا تاریخ 92/10/2 مهلت دارند به آموزش  دوره های مجازی مراجعه نمایند.