اخبار سايت

برنامه امتحانی نیمسال اول 93-92 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت در جلسه امتحان

برنامه امتحانی نیمسال اول 93-92 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت در جلسه امتحان

از * مدير در
Number of replies: 0

برنامه امتحانات نیمسال اول 93-92 به صورت زیر می‌باشد:

برنامه امتحانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه امتحانی رشته حسابداری

برنامه امتحانی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه امتحانی رشته علوم کامپیوتر

محل برگزاری امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری و ساختمان شهدا (کنار دانشکده مدیریت و حسابداری) می باشد. محل برگزاری امتحان هر درس، به صورت جداگانه در فایلهای فوق مشخص شده است.

 

 *** همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت و کارت شناسایی معتبر در جلسه امتحان الزامی می‌باشد. در صورت همراه نداشتن موارد فوق، از حضور دانشجو در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.