نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان

نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان

از اسلام ناظمي در
Number of replies: 0

نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان پس از اعمال منخنی روی نمرات اعلام شده است. این نمرات تا روز چهارشنبه مورد بررسی خواهد بود. بعد از روز چهارشنبه نمرات نهایی و در سیستم گلستان ثبت می گردد.

از درخواستهای غیرعادی برای افزایش نمره جدا خوداری فرمایید