اخبار سايت

انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه

انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه

از * مدير در
Number of replies: 0


دانشگاه به آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در تاریخهای مقرر موفق به ثبت نام (انتخاب واحد) نشدند، اجازه می دهد در زمان حذف و اضافه (8 و 9 بهمن ماه) با پرداخت هزینه ای معادل 700,000 ریال به شماره حساب 342282555 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی و ارائه فیش واریزی و شماره دانشجویی به واحد آموزش الکترونیکی (به صورت حضوری یا ارسال فکس به 22431620) ثبت نام با تأخیر انجام دهند. لازم به ذکر است برای این کار امکان پرداخت در سامانه گلستان وجود ندارد.