اخبار سايت

فرم سمینار رشته علوم کامپیوتر

فرم سمینار رشته علوم کامپیوتر

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر

دانشجویان محترمی که نیمسال تحصیلی گذشته، نیمسال اول 93-92 واحد سمینار رشته علوم کامپیوتر را اخذ کردند، لازم است فرم پیوست را تکمیل نموده و به آموزش مربوطه تحویل دهند و یا به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.
vuadmin@sbu.ac.ir