اخبار سايت

اخطار به دانشجویان دارای نقص مدرک تحصیلی

اخطار به دانشجویان دارای نقص مدرک تحصیلی

از * مدير در
Number of replies: 0


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر ورودی بهمن 91 که دارای نقص مدرک تحصیلی می باشند می رساند، در اسرع وقت جهت رفع نقص مدرک خود به مدیریت تحصیلات تکمیلی (آموزش کل) مراجعه نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد. ضمناً اسامی این دسته از دانشجویان به پیوست ارسال می گردد.