اخبار سايت

درخواست مجوز دفاع

درخواست مجوز دفاع

از * مدير در
Number of replies: 0


بدین وسیله به اطلاع می رساند نیمسال اول 94-93 از روز شنبه 93/6/15 آغاز می شود. لذا آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع چهارشنبه 93/6/12 خواهد بود.
دانشجویان محترم بر اساس جدول ذیل نسبت به انجام مراحل دفاع از پایان نامه اقدام نمایند:

فرایند

تاریخ آخرین فرصت

درخواست مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

چهارشنبه 93/5/29

درخواست سنوات اضافی کمیسیونی

چهارشنبه 93/5/15

آخرین روز برگزاری جلسات دفاع در نیمسال دوم 93-92

چهارشنبه 93/6/12

ارائه پایان نامه و انجام مراحل فراغت از تحصیل

دو ماه پس از دفاع