اخبار سايت

تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان

تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان

از * مدير در
Number of replies: 0

 

دانشجویان محترم دوره های الکترونیکی جهت ارائه درخواست اقامت در خوابگاه در ایام امتحانات به اطلاعیه پیوست مراجعه فرمایند.