اخبار سايت

اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری

اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری

از * مدير در
Number of replies: 0


دانشجویانی که مجموع واحدهای اصلی اخذ شده در این ترم (1-94-93) زیر 8 واحد می باشد، به کارشناس آموزش خود اطلاع دهند.

دانشجویان ترم سوم و چهارم رشته حسابداری که درس آمار کاربردی پیشرفته را تاکنون اخذ نکرده اند ویا موفق به گذراندن این درس نشده اند، به مسئول آموزش اطلاع دهند. بدیهی است هرگونه تبعات برعهده دانشجو می باشد.