زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران

زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جلسه اول آموزشيار هر درس تا برگزاري اولين جلسه استاد به تعويق خواهد افتاد.