تحويل فرم سمينار رشته علوم کامپيوتر

تحويل فرم سمينار رشته علوم کامپيوتر

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر

دانشجويان محترمي که واحد سمينار رشته علوم کامپيوتر را اخذ نموده اند، تا پايان مهرماه موظفند فرم پيوست را تکميل نموده و از طريق ارسال ايميل به آدرس پست الکترونيکي زير به آموزش مربوطه تحويل دهند.
vuadmin@sbu.ac.ir