اخبار سايت

تحويل پروپوزال رشته حسابداري

تحويل پروپوزال رشته حسابداري

از * مدير در
Number of replies: 0


دانشجويان محترم رشته حسابداري که درس پايان نامه را اخذ نموده اند، تنها تا تاريخ 31 شهريور مي توانند پروپوزال خود را ارائه دهند. درغيراينصورت پايان نامه آنها حذف و به آموزش محور تغيير وضعيت داده مي شوند.