قابل توجه دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر

قابل توجه دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر

از * مدير در
Number of replies: 0

 

دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر که درس سمينار را اخذ نموده اند، موظف هستند نام استاد مورد نظر خود را از طريق فرم سمينار اعلام نمايند و از معرفي موضوع سمينار خودداري کنند.