اخبار سايت

جهت تغيير وضعيت آموزشي

جهت تغيير وضعيت آموزشي

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم رشته مديريت فناوري اطلاعات، حسابداري,علوم کامپيوتر و مهندسي کامپيوتر ورودي 93؛

دانشجوياني که تمايل به تبديل وضعيت از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور دارند با ميانگين معدل دوترم اول بالاي 16.5 فرم پيوست را تکميل و امضا نموده و حداکثر تا 25 مرداد ماه به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي ارائه نمايند. شايان ذکر است اساتيد راهنماي پيشنهادي درج شده در فرم حتماً بايد از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي باشند. توجه فرماييد درخواستهاي بعد از تاريخ مذکور تحويل گرفته نمي شود.

لازم به ذکر است دانشجويان رشته ي مهندسي کامپيوتر ملزم به تکميل فرم ضميمه شده نيستند و کافي است درخواست خود را به همراه امضاي استاد راهنما جهت تغيير شيوه به مسئول آموزش مربوطه ارائه دهند.

13

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 18 مرداد 1394، 11:44 صبح بوده است)

15

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 18 مرداد 1394، 11:45 صبح بوده است)

16