نتيجه درخواست تغيير شيوه آموزشي

نتيجه درخواست تغيير شيوه آموزشي

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند اسامي دانشجويان مورد تأييد شوراي مرکز آموزش الکترونيکي جهت تغيير شيوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور به پيوست آمده است. لازم به ذکر است پذيرش درخواست دانشجويان جهت تغيير شيوه منوط به تأييد نهايي مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد.