درخواست مجوز دفاع

درخواست مجوز دفاع

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند نيمسال دوم 94-93 از روز شنبه 93/11/4 آغاز مي شود. لذا آخرين مهلت برگزاري جلسات دفاع چهارشنبه 93/11/1 خواهد بود.
دانشجويان محترم بر اساس جدول ذيل نسبت به انجام مراحل دفاع از پايان نامه اقدام نمايند:

فرايند

تاريخ آخرين فرصت

درخواست مجوز دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد

چهارشنبه 93/10/17

درخواست سنوات اضافي کميسيوني

چهارشنبه 93/10/3

آخرين روز برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 94-93

چهارشنبه 93/11/1

ارائه پايان نامه و انجام مراحل فراغت از تحصيل

دو ماه پس از دفاع