اخبار سايت

برنامه امتحاني نيمسال اول 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان

برنامه امتحاني نيمسال اول 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند برنامه امتحانات نيمسال اول 94-93 به صورت زير مي باشد:

برنامه امتحاني رشته مديريت فناوري اطلاعات

برنامه امتحاني رشته مهندسي کامپيوتر 

برنامه امتحاني رشته حسابداري

برنامه امتحاني رشته علوم کامپيوتر

محل برگزاري امتحانات دانشکده مديريت و حسابداري طبقه اول و ساختمان شهدا طبقه دوم (کنار دانشکده مديريت و حسابداري) مي باشد. محل برگزاري امتحان هر درس، به صورت جداگانه در فايلهاي فوق مشخص شده است.


*** همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت و کارت شناسايي معتبر در جلسه امتحان الزامي مي‌باشد. در صورت همراه نداشتن موارد فوق، از حضور دانشجو در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.