تمديد تاريخ درخواست مجوز دفاع

تمديد تاريخ درخواست مجوز دفاع

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع ميرساند تاريخ درخواست مجوز دفاع از پايان نامه دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 93/10/22 تمديد مي گردد.