تمديد سنوات تحصيلي

تمديد سنوات تحصيلي

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم،

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجوياني که ترم چهارم آنها به پايان رسيده است فرم سنوات آئين نامه اي پيوست را تکميل نموده و به واحد آموزش دوره هاي الکترونيکي تحويل دهند.