اخبار سايت

اخذ واحد پايان نامه

اخذ واحد پايان نامه

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجوياني که ترم پيش واحد پايان نامه را اخذ نموده اند و موفق به دفاع از پايان نامه خود در نيمسال اول 94-93 نشده اند، موظف به اخذ مجدد واحد پايان نامه در نيمسال دوم 94-93 طبق شماره درس اعلام شده در سايت lms  مي باشند.