اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته

اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم رشته حسابداري٬

دانشجويان وروديهاي ماقبل از 93 که درس حسابداري دولتي پيشرفته را به هر دليلي نگذرانده اند مي توانند تا صبح روز سه شنبه مورخ 93/10/23 اسامي خود را به کارشناس آموزش رشته خود اعلام نمايند.