تسويه حساب

تسويه حساب

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند آخرين مهلت جهت تسويه حساب ترم گذشته پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 93/10/23 مي باشد.