آخرين مهلت جهت انتخاب واحد

آخرين مهلت جهت انتخاب واحد

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند مطابق تقويم آموزشي نيمسال دوم 94-93 ٬ آخرين مهلت جهت انتخاب واحد چهارشنبه مورخ 93/10/24 مي باشد.