دانشجويان رشته ي مديريت فناوري اطلاعات (ما قبل 93)

دانشجويان رشته ي مديريت فناوري اطلاعات (ما قبل 93)

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدين وسيله به اطلاع ميرساند دانشجويان رشته ي مديريت فناوري اطلاعات ورودي ماقبل 93 که تا کنون درس زبان تخصصي را اخذ ننموده اند و يا موفق به کسب نمره ي قبولي نشده اند موظفند در نيمسال دوم 94-93 نسبت به اخذ اين واحد درسي اقدام نمايند.(لازم به ذکر است درس مذکور در ترم هاي آتي ارائه نخواهد شد.)