اخبار سايت

انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه

انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


دانشگاه به آن دسته از دانشجويان تحصيلات تکميلي که در تاريخهاي مقرر موفق به ثبت نام (انتخاب واحد) نشدند، اجازه مي دهد در زمان حذف و اضافه (11 و 12 بهمن ماه) با پرداخت هزينه اي معادل 700,000 ريال به شماره حساب 342282555 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي و ارائه فيش واريزي و شماره دانشجويي به واحد آموزش الکترونيکي (به صورت حضوري يا ارسال فکس به 22431620 با ذکر نام رشته) ثبت نام با تأخير انجام دهند. لازم به ذکر است براي اين کار امکان پرداخت در سامانه گلستان وجود ندارد.